JULKAISUT

1978   Vievätkö verot kaiken
1979   Yrittäjät Suomen Neekerit
1980   Oy - Mikä - Miksi - Milloin
1985   Verotusopas
1987   Yrityksen à la Carte
1988   Avoinyhtiö - Kommandiittiyhtiö
1989   Suuri Drinkkikirja
1990   Uusi yritysverotus
1993   Yrityksen verosuunnittelu
1997   Osakeyhtiö - Yrittäjän työkalu
1997   Kuinka Verokarhu Kesytetään 1
1999   Kuinka Verokarhu Kesytetään 2
2000   Kuinka Verokarhu Kesytetään 3
2000   Kuinka Miljoona Tehdään -verosuunnittelu käytännössä
2001   Onnistunut Yrityskauppa ja Sukupolvenvaihdos

2003   Henkilöyhtiöt - Kaikki mitä sinun pitää tietää Ay/Ky:stä
2006   Osakeyhtiölaki & käytäntö
2007   Uusi osakeyhtiölaki & verosuunnittel
 

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI & VEROSUUNNITTELU

Uusi osakeyhtiölaki & verosuunnittelu on vuonna 2006 ilmestyneen Osakeyhtiölaki & käytäntö -kirjan 2. osa.

Uusi osakeyhtiölaki  mahdollistaa osakeyhtiön varojen jakamisen tavoilla, joita vanha laki ei tuntenut.  Oik. lis. Pertti J. Siikarlan uusimmassa kirjassa, Uusi osakeyhtiölaki & verosuunnittelu, annetaan yksityiskohtaisia  ohjeita siitä, miten osakeyhtiölain ja verolain säännökset soveltuvat yhteen eri tilanteissa niin osakeyhtiön itsensä verotuksessa kuin osakeyhtiön osakkaan verotuksessa. 

Kirjassa käsitellään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • paljonko osinkoa kannattaa jakaa ja miksi
 • kenelle osingot kuuluvat
 • voiko kulumassa olevan tilikauden voittoa jakaa osinkona kesken tilikauden
 • osinko-oikeuden pidättäminen lahjaverosuunnittelussa
 • milloin tytäryhtiön osakkeet ovat verovapaasti myytävissä
 • milloin osakkeiden luovutus- tai purkutappiot ovat vähennyskelvottomia
 • miksi kiinteistöjen irrottaminen yhtiöstä on kannattavaa
 • miksi kiinteistöyhtiön tulisi olla keskinäinen kiinteistöyhtiö
 • omien osakkeiden hankkiminen yhtiölle itselleen ja peitelty osingonjako
 • uusi vapaa sijoitetun oman pääoman rahasto ja sen käyttäminen
 • osakevaihto ja sen veroseuraamukset
 • osakeyhtiön jakautuminen, fuusio ja purkautuminen
 • kuinka verosuunnittelua käytännössä tehdään

Pertti J. Siikarlan, oik.lis., edellisessä kirjassa Osakeyhtiölaki & käytäntö (Yrityskirjat Oy, 7/ 2006) on selostettu uuden osakeyhtiölain säännösten sisältöä.

Kenelle:      Yrittäjille, yrityksille ja niiden neuvonantajille
Mitat:           Sid. 208 s. B5
ISBN:           978-952-9660-72-8
Kustantaja:  Yrityskirjat Oy


OSAKEYHTIÖLAKI & KÄYTÄNTÖ

Osakeyhtiölaki uudistui kokonaisuudessaan 1.9.2006. Uudella lailla kumottiin vanha osakeyhtiölaki.

Oik.lis. Pertti J. Siikarlan kirjoittamassa kirjassa uusi laki käydään yksityiskohtaisesti läpi ja selitetään kaikki muutokset edelliseen  lakiin nähden.

Uusi osakeyhtiölaki on nykyistä selkeämpi ja kattavampi. Yhtiöt saavat enemmän toimintavapautta, kun erilaisia rajoituksia ja muotomääräyksiä vähennetään ja uusia menettelytapoja tehdään mahdollisiksi. Velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa koskevia säännöksiä tehostetaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty pienten osakeyhtiöiden asemaan. Sääntelyn selkeytyminen helpottaa niiden mahdollisuuksia ottaa selvää lain määräyksistä. Osakeyhtiön yhtiöjärjestys voi esityksen mukaan olla hyvin suppea. Siinä on pakko määrätä vain yhtiön toiminimestä, kotipaikasta ja toimialasta. Muista yhtiöjärjestyksessä määrättävistä seikoista on laissa olettamasäännökset, joita sovelletaan, jollei yhtiöjärjestykseen oteta niiden sijaan toisenlaisia määräyksiä.

Yhtiökokousmenettelyä kevennetään jossain määrin.  Yhtiökokous voidaan  yhtiöjärjestyksen mukaan pitää myös Suomen ulkopuolella ja eräitä kokouskutsuihin liittyviä määräyksiä helpotetaan.

Erityisiä säännöksiä ei ole siitä, minkä kokoiseen yhtiöön on pakko valita toimitusjohtaja tai voidaan valita hallintoneuvosto. Hallintoelinten valinnassa on selvyyden vuoksi lähtökohtana, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallitus puolestaan valitsee toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin määrätä, että hallintoneuvostolla on oikeus valita hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiön tilintarkastusta koskevat säännökset ehdotetaan jätettäväksi olennaisilta osin ennalleen. Tilintarkastuslain muuttamista valmistellaan parhaillaan kauppa- ja teollisuusministeriössä, mikä voi myöhemmin aiheuttaa muutostarpeita myös osakeyhtiölakiin.

Osakeyhtiöiden omistustiedot ovat julkisia samalla tavalla kuin nykyisinkin. Yhtiön osake- ja osakasluettelo on pidettävä nähtävänä pääkonttorissa. Ulkomaiset omistajat voivat nykyiseen tapaan hallintarekisteröidä osakkeensa, jolloin heidän osaltaan omistus ei olisi julkista.

Osakkeilla on perinteisesti ollut yhtiöjärjestyksessä määrätty nimellisarvo, joka kustakin osakkeesta on vähintään maksettava. Esityksen mukaan nimellisarvoa ei enää olisi, jollei sellaisesta haluta yhtiöjärjestyksessä määrätä.

Uudistus merkitsee osakkeen ja osakepääoman välisen yhteyden poistumista. Tämä helpottaa menettelyä osakeantien ja muiden järjestelyjen yhteydessä. Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan antaa korottamatta osakepääomaa. Maksuton osakeanti on mahdollinen ilman rahastosiirtoja ja esimerkiksi osakkeiden jakaminen voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita maksutta.

Uudistus ei vaikuta velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien asemaan. Esimerkiksi osakepääoman maksamiselle ja pääoman pysyvyydelle on vastaavat takeet kuin nykyäänkin.

Suunnattu maksuton osakeanti sallitaan, jos siihen on yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erittäin painava taloudellinen syy. Sellainen voisi olla esimerkiksi henkilöstön kannustinjärjestelmä tai tarve maksaa korvausta arvokkaamman osakelajin haltijoille osakelajeja yhdistettäessä. Yhtiö voi myös antaa itselleen osakkeita maksutta.

Suunnattua maksutonta osakeantia koskevaa sääntelyä on kuitenkin aikaisempiin esitysluonnoksiin verrattuna tiukennettu muun muassa edellyttämällä hyväksytyn tilintarkastajan lausuntoa annin suuntaamisen perusteista.

Kenelle:      Yrittäjille, yrityksille ja niiden neuvonantajille
Mitat:           noin 444 sivua, Sid. B5
Kustantaja:  Yrityskirjat Oy